Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XXVII Sesji RM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 12 kwietnia 2021 r. na godz. 15:00.

 

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2. Informacja o przyznanych nagrodach i stypendiach Burmistrza Głubczyc za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2020 roku. 

3.   Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice;
 2. zmieniająca uchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko - Prudnickie”;
 3. uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki na 2021 rok;
 4. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
 5. aktualizacji przebiegu niektórych dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych;
 6. pozbawienia dróg na terenie Gminy Głubczyce kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych
 7. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce;
 8. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2021 roku.
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech;
 10. zmian w budżecie na 2021 r.;
 11. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032.
 12. likwidacji Przedszkola w Zopowych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pietrowicach
 13. przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”
 14. uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu

4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, dnia 9.04.2021r.

Wersja XML