Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór przedstawicieli NGO do GRDPP

PDFZB-617-20 - nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowej do GRDPP.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 617/20
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 28 sierpnia 2020 r.


w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, zarządzam co następuje:


§ 1.

  1. Ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia naboru na dzień 31 sierpnia 2020 roku, a termin zakończenia na dzień 14 września 2020 roku.
  3. Ustalam treść ogłoszenia wraz z kartą zgłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia i publikuję je na stronie Gminy Głubczyce i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Adam Krupa

 

Załączniki dostępne są w pliku PDF u góry strony.

Wersja XML