Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

zawiadamia
że zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),
w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2017 r.,


1. W postępowaniach, które zostaną wszczęte po 6 sierpnia 2017 r.,
1.1. o wszczęciu postępowania, strony zostaną zawiadomione poprzez obwieszczenie wywieszone:
a) na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu;
b) na tablicach ogłoszeń: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz urzędu gminy, na terenie której planowane jest przedsięwzięcie;
c) w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zostanie zawarta informacja o tym, że o kolejnych czynnościach i decyzjach organu, strony postępowania będą zawiadamiane, zgodnie z zapisami cyt. wyżej art. 49 Kpa, wyłącznie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.


1.2. o kolejnych czynnościach i decyzjach, strony będą informowane przy wykorzystaniu „nowej”, wskazanej na wstępie możliwości tj. wyłącznie poprzez BIP na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.
2.
W postępowaniach będących w toku, tryb powiadamiania stron nie ulega zmianie, tzn. będzie dokonywany w sposób taki jak do tej pory.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
Alicja Majewska 

Wersja XML