Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-05-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 50 PE, w miejscowości Gołuszowice, na działce nr 656/1

Burmistrz Głubczyc

48-100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14                                                                               Głubczyce, 12.05.2014r.

KI.6733.4.2.2014.MP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U z 2013r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu z siedzibą

przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze , reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kazek-Hryszko,

zam. w Głuchołazach przy ul. Generała Andersa 2/3, 48-340 Głuchołazy, z dnia 15.04.2014r.

(data wpływu do tut. urzędu 16.04.2014r.),  postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego  polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 50 PE,

w miejscowości Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice, na działce o numerze

ewidencyjnym 656/1,  k.m. 4.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim

w Głubczycach pokój nr 16 - I piętro, w godzinach od 730 - 1700  w poniedziałek,  730 - 1530 od wtorku do

czwartku, 730 - 1400   w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu

postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz  o możliwości

składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie

dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach : www.bip.glubczyce.pl 

oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń UMw Głubczycach przy  ul. Niepodległości  14 - I piętro

oraz przed tut. urzędem.

Z up. BURMISTRZA

Naczelnik Wydziału

 Jarosław Horodecki

 

Wersja XML