Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-04-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłątaja w Głubczycach

Burmistrz Głubczyc

48-100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14                                                                                    Głubczyce, 03.04.2014r.

KI.6733.1.5.2014.MP

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GŁUBCZYC

o  zakończeniu  postępowania  i wydaniu  decyzji 
o   ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U z 2013r. poz. 267oraz w związku z art.  53  ust. 1  ustawy z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu

i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.)

zawiadamiam

o  wydaniu    decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie Zakładu

Wodociągowego przy ul. Kołłątaja w Głubczycach obejmującego: zbiornik wyrównawczy dolny,

strefową pompownię hydroforową wraz z zasilaniem elektrycznym i infrastrukturą towarzyszącą 

w zakresie zadania pn.: „Optymalizacja oraz zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części

Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach oraz miejscowości wchodzących

w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony

przeciwpożarowej”, w miejscowości Głubczyce, obręb ewidencyjny Głubczyce, na działkach

o numerach ewidencyjnych 623/2, 634, 630/1, 630/2, 640/1, karta mapy 17.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego na w/w

inwestycję zostało wszczęte na wniosek Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą

w Głubczycach przy ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, reprezentowanych przez pełnomocnika

Pana Mieczysława Sokołowskiego z Biura Projektowego Budownictwa Sanitarnego „PROJWIK”

Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Domańskiego 43, 45-819 Opole, z dnia 09.01.2014r.

(data wpływu do tut. urzędu 13.01.2014r.), uzupełnionego w dniu 13.02.2014r.

Zainteresowani  mogą  zapoznać  się  z  treścią  decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 - I piętro w godzinach od 730 - 1700 w poniedziałek,

730 - 1530 od wtorku do czwartku, 730 - 1400  w piątek.      

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Opolu  w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem

Burmistrza Głubczyc. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach:

www.bip.glubczyce.pl  oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach

przy ul. Niepodległości  14 - I piętro oraz przed tut. urzędem.

Z up. BURMISTRZA 

Naczelnik Wydziału       

                                                                     Jarosław Horodecki

Wersja XML