Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-03-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 15kV relacji Głubczyce - Klisino, w miejscowości Ściborzyce Małe

Burmistrz Głubczyc

48-100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14                                                                  Głubczyce, 10.03.2014r.

KI.6733.2.3.2014.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U z 2013r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Jasnogórskiej 11, 30-358 Kraków , reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Iwonę Siwkowską,

zam. w Gliwicach przy ul. Młodych Patriotów 22/11, 44-100 Gliwice, z dnia 23.01.2014r.

(data wpływu do tut. urzędu 27.01.2014r.), uzupełnionego w dniu 03.03.2014r., postępowanie administracyjne

w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  inwestycji celu publicznego  polegającej na:

przebudowie istniejącej sieci napowietrznej 15kV relacji Głubczyce - Klisino od stanowiska 642/02/12

w kierunku stanowiska 642/02/15,  w miejscowości Ściborzyce Małe, obręb ewidencyjny

Ściborzyce Małe, na działkach o numerach ewidencyjnych 618, 308/4, 307/1, 308/3, 308/2 i 620/1,

k.m. 1 i 2.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach

pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego

obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z art.10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz  o możliwości składania uwag, wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym

wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach : www.bip.glubczyce.pl 

oraz przez wywieszeniena tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach przy  ul. Niepodległości  14 - I piętro

oraz przed tut. urzędem.

 

                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                              Naczelnik Wydziału

                                                              Jarosław Horodecki

Wersja XML