Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE, W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ GRUNTY WSI ZAWISZYCE

 

Burmistrz Głubczyc                                                                             Głubczyce, 08.11.2012r.

ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE, W CZĘŚCI OBEJMUJĄCY GRUNTY WSI ZAWISZYCE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku                 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami),

BURMISTRZ GŁUBCZYC podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)    Rada Miejska w Głubczycach, na sesji w dniu 26 września 2012r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, w części obejmujący grunty wsi Zawiszyce - Uchwała Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z 26 września 2012r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31.10.2012, poz1517);

2)    do uchwalonego dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce, zostały załączone, przez Burmistrza Głubczyc:

a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku  z udziałem społeczeństwa,

(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami),

b)  pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień  dokumentu,

(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami).

Z treścią uchwalonego, przez Radę Miejską w Głubczycach, dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48 - 100 Głubczyce, pokój nr 16.

                                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                                               mgr Mariusz Mróz

 

Wersja XML