Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012-05-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Głubczyce Sady na działkach nr 22/5 i 22/4

Burmistrz Głubczyc

48-100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14                                                                        Głubczyce, 31.05.2012r.

               KI.6733.1.4.2012.VIII

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GŁUBCZYC

o  zakończeniu  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji
o   lokalizacji inwestycji  celu  publicznego

 

Na  podstawie  art.  53  ust.1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu i  zagospodarowaniu

przestrzennym( Dz. U. Nr  80  poz.  717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o  wydaniu    decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie zbiorników wody pitnej wraz z kontenerową hydrofornią, drogą dojazdową,

zasilaniemi odwodnieniem,  w miejscowości Głubczyce Sady,  obręb ewidencyjny Lwowiany,

na działkach o numerach ewidencyjnych  22/5 i 22/4.

Zainteresowani  mogą  zapoznać  się  z  treścią  w/w  decyzji w  Urzędzie  Miejskim         

w  Głubczycach przy ul.  Niepodległości  14.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Opolu , w terminie 14 dni od daty jego publicznego

ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach

- www.bip.glubczyce.pl oraz   przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach

przy ul. Niepodległości  14 - I piętro.

 

 

 

                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                 Naczelnik Wydział

                                                                Jarosław Horodecki

                                                                                                        

Wersja XML