Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XXIV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXIV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  30 grudzień 2020  roku o godz. 12:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (XVII - XXIII).

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2021,

- przedstawienie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej na rok 2021
- odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej
  proponowanych przez stałe  Komisje Rady Miejskiej

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez
  Burmistrza projektu budżetu na 2021 r.,

- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i  wniosków stałych komisji,

- dyskusja oraz głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do uchwały budżetowej

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.

 1. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2020-2032,
  - przedstawienie projektu uchwały
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  przedłożonego
    projektu  uchwały

  - głosowanie nad projektem uchwały
 2. zmian w budżecie na 2020 rok,
 3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie,
 4. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych na lata 2021-2024,
 5. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 7. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 8. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 9.  uchylająca  uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 13. przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych,

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie    
    międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  23-12-2020 r.

 

 

Wersja XML