Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012-02-01 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w miejscowości Nowy Rożnów 6 na działce o numerze ewidencyjnym 32/1.

 

Burmistrz Głubczyc                                                                  Głubczyce, dnia  01.02.2012 r.

KI.6220.9.12.2011.2012.VI

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Głubczyc na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

zawiadamiam

że, rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania - adaptacja istniejących obiektów budowlanych i infrastruktury  na potrzeby działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne oraz konfekcjonowania wyrobów z tworzyw sztucznych w miejscowości Nowy Rożnów 6, na działce o numerze ewidencyjnym 32/1.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Małgorzaty Kownackiej z P. H. U. MATRIX ul. Grunwaldzka 68, 48-100 Głubczyce z dnia 19.05.2011r.

Organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 jest  Burmistrz Głubczyc.

Powyższe przedsięwzięcie zgodnie z art.59 ust. 1 pkt 2,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt 80  i  pkt  81  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z  2010r. Nr 213 poz. 1397), zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 77 ust. 1 w/w ustawy wniosek ten został skierowany  do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  jako organu ochrony środowiska  oraz
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach

w celu uzgodnienia  warunków realizacji przedsięwzięcia.  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

 

Na podstawie art.79 ust. 1 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoorgan właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia   na środowisko.  Udział  ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy  przysługuje „każdemu”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 dane o wniosku i raporcie pt.„Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja obiektów budowlanych i infrastruktury  na potrzeby działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne oraz konfekcjonowania wyrobów z tworzyw sztucznych””,opracowany przez Tomasza Czyżowicz,  zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych,  prowadzonym przez Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach, w formie elektronicznej i jest udostępniony  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego  w Głubczycach - www.bip.glubczyce.pl.
Wykaz jest również  dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1500  w UM Głubczyce 
ul. Niepodległości 1,  pokój  nr 15- I piętro.

           

Ponadto, zgodnie z art.33 ust.1 pkt 5 i pkt 6  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoinformuję, o  możliwości zapoznania się z raportem i niezbędną dokumentacją  sprawy  oraz o możliwością składania   uwag i  wniosków. 

Z dokumentacją sprawy oraz raportem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 , 48-100 Głubczyce, pokój nr 15 -I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 15 00

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz zapomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni  od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. 02.01.2012r.- 22.02.2012r., na adres:

- Urząd Miejski w Głubczycach, 48 -100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15,   

- e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głubczyc.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach : www.bip.glubczyce.pl,  przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości  14 - I piętro i  przed tut. urzędem , w miejscu planowanej inwestycji tj. Nowy Rożnów 6 oraz  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowy Rożnów.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału

Jarosław Horodecki

 PDF2012-02-01 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury Nowy Rożnów 6.pdf

DOCObwieszczenie o rozpoczęciu w postępowaniu procedury udziału społeczeństwa .doc

DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji .doc

Wersja XML