Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działce nr 649/3 w Gołuszowicach.

Głubczyce, 27.05.2020 r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.2.5.2020.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazu śr/c DN40 PE do 0,5 MPa, na działce o numerze ewidencyjnym 649/3, położonej w miejscowości Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice, karta mapy 4, gmina Głubczyce”.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Bożenę Żurek występującej w imieniu firmy Pracownia Projektowa Inst-Projekt z siedzibą w Opolu, ul. Orzechowa 31, 45-475 Opole, z dnia 24.03.2020 r. (data wpływu do tut. organu 27.03.2020 r.)

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń na tablicy w miejscowości Gołuszowice.

 

                                                     Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                       Jarosław Horodecki

Wersja XML