Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XVII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XVII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  26 lutego 2020  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi Prokuratora Rejonowego w Głubczycach,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  
     zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.

6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

7.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  19 luty 2020 r.

 

 

Wersja XML