Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Miejskiej 26-10-2011r. godz.15:30

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE

XVIII  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

NA  DZIEŃ 26 października 2011r.  o  GODZ. 15:30

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
 2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 3. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 4. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 5. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
 6. zwolnień od podatku od nieruchomości
 7. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości
 8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
 10. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 11. ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

5. Informacja Burmistrza Głubczyc o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2012r.

6. Informacja Burmistrza Głubczyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2011roku.

7. Informacja o stanie oświaty w Gminie Głubczyce

8.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.

9.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

10.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 19.10.2011r. 

 

Wersja XML