Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII Sesja Rady Miejskiej 23-11-2011 godz.15:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE

XVIII  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

NA  DZIEŃ 23 listopada 2011r.  o  GODZ. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla ścieków opadowych
  i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych
  na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ,
 4. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości opłat parkingowych na targowisku miejskim
  w Głubczycach oraz sposobu ich poboru, 
 5. przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2012 - 2016,
 6. uzupełnienia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowo - regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach,

5.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Głubczyc.

6.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                  Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 16.11.2011r. 

 

Wersja XML