Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  18 grudnia 2019 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2020-2030,
  - przedstawienie projektu uchwały
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  przedłożonego
    projektu  uchwały

  - głosowanie nad projektem uchwały
 2. uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2020,

- przedstawienie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej na rok 2020
- odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej
  proponowanych przez stałe  Komisje Rady Miejskiej

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez
  Burmistrza projektu budżetu na 2020 r.,

- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i  wniosków stałych komisji,

- dyskusja oraz głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do uchwały budżetowej

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.

 1. zmian w budżecie na 2019 rok,
 2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie,
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
 4. zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Bogdanowice do kategorii publicznych dróg gminnych,
 5. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych,
 6. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce, w roku szkolnym 2019/2020,
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 11. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie    
    międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Życzenia Świąteczno - Noworoczne.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  11 grudzień 2019 r.

 

 

Wersja XML