Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XIII Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 30 października 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala konferencyjna nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice,
 4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału Gminy Głubczyce w częściach wspólnych nieruchomości
 8. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

5. Zapoznanie się ze zbiorczym sprawozdaniem z realizacji strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.

6.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 23.10.2019 r.    

Wersja XML