Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XLIV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLIV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 29 sierpnia 2018  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2018 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
d) zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Głubczyce na lata 2018 - 2021”,
f) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,
g) podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Kierownika OPS w Głubczycach,
h) załatwienia skargi na Burmistrza Głubczyc,
i) zmiany uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  22 sierpnia 2018 r.

Wersja XML