Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-11-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka około 200 m ul. Kwiatowej w Bogdanowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Głubczyce, 10.11.2017r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.9.5.2017.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: 

„Przebudowa odcinka około 200 m ul. Kwiatowej w miejscowości Bogdanowice wraz z budową kanalizacji deszczowej, na części działki nr 866, położonej w miejscowości Bogdanowice, obręb ewidencyjny Bogdanowice, karta mapy 1, gmina Głubczyce”.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek Gminy Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, za pośrednictwem Pana Mateusza Kałuża reprezentującego firmę CERTIGOS Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej M. Hawełek, M. Kałuża sp. j. (Adres do korespondencji: ul. Rudzka 12, 47-440 Górki Śląskie) z dnia 28.09.2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.09.2017r.).

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bogdanowice.

 

                                                     Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                       Jarosław Horodecki

 

 

Wersja XML