Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XXXI Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXI SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  31 maja 2017 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2016r., ocena wykonania budżetu za 2016 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie uchwały Nr 130/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2016 r.,
 4. przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2016 r.,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc,
 6. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
  o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 r.,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016 r.,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2017 rok
 2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 3. zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Lisięcice,
 4. nadania nazwy ronda

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie    
    międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  24.05.2017 r.

 

 

Wersja XML