Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2017 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą Nr XXIV/203/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2017 roku

Burmistrz Głubczyc
ogłasza otwarty konkurs ofert

na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2017 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

I. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie realizacji zadania publicznego zawartego w „Programie współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2017 roku”, w następujących sferach:

1. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj.:

rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, klubów, itp.)

2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży tj.:

organizowanie wypoczynku całorocznego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, rajdy, itp.)

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań publicznych, o których mowa w pkt. I ust. 1-2 przeznacza się środki publiczne odpowiednio w wysokości:

ad. 1. - 57.000,00 zł

ad. 2. - 166.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające statutowo w obszarze zadań publicznych, o których mowa w pkt. I ust.1-2.

2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

b) statut organizacji,

c) tytuł prawny do obiektu niezbędnego do realizacji wspieranego zadania,

d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 r. z działalności oferenta,

e) kopie dyplomów, świadectw i certyfikatów kadry wykonującej ww. zadania,

f) program zajęć socjoterapeutycznych lub program zajęć informacyjno-edukacyjnych,

Kopie dokumentów dołączanych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

3. Oferty należy składać odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w pkt. I ust. 1-2.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku oferent będzie mógł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania publiczne, o których mowa w pkt. I ust.1-2 obejmują działania na rzecz mieszkańców Gminy Głubczyce i winny być zrealizowane w 2017 r. Rozpoczęcie realizacji zadań może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji poszczególnych zadań wynikać będą z zawartych umów.

2. Warunki realizacji zadań określać będzie umowa wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1300).

V. Termin składania ofert

1. Ofertę należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10, tel. 77 485 30 21 wewn. 233.

2. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14 lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2017 r.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w pkt. III ust. 2, Komisja Konkursowa wezwie do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową.

4. Oferty nie spełniające wymogów określonych w pkt. III ust. 2 i nie uzupełnione w terminie określonym w ust. 2 podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.

5. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert w oparciu o następujące kryteria:

- merytoryczna wartość oferty (0-6 pkt.)

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej (0-6 pkt.)

- rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-6 pkt.)

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania go z innych źródeł – dot. również pracy wolontariuszy (0-6 pkt.)

- osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z samorządem lokalnym (0-6 pkt.),

- możliwość realizacji zadania w kolejnych latach – cykliczność (0-6 pkt.),

- zgodność oferty z celami statutowymi oferenta (0-4 pkt.).

6. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Głubczyc po zapoznaniu się z opinią i propozycjami Komisji Konkursowej.

VII. Zrealizowane zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i ich koszty

1. Dotacja na realizację zadań wymienionych w pkt. I ust. 1-2 przyznana w 2016 r. wynosiła odpowiednio:

ad. 1. - 57.000,00 zł

ad. 2. - 143.00,00 zł

2. Dotacja na realizację zadań wymienionych w pkt. I ust. 1-2 przyznana w 2015 r. wynosiła odpowiednio:

ad. 1. - 56.000,00 zł

ad. 2. - 143.000,00 zł

VIII. Postanowienia końcowe

1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu w poszczególnych zadaniach bez wyboru oferty.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


PDFWyniki konkursu na zadania publiczne w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf
 

Wersja XML