Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XXV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  15 grudnia 2016  roku o godz. 15:30

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”.,

b) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.,

c) nadania statutu Zarządowi Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.

  1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 12 grudnia 2016 r.

 

 

Wersja XML