Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Mokre Kolonia, na dz. nr 375/13, 539, 492, 357/1

Głubczyce, 28.09.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.11.7.2016.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

budowie fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Mokre Kolonia, na działkach o numerach ewidencyjnych 375/13, 539, 492 oraz 357/1, obręb ewidencyjny Mokre, karta mapy 2, gmina Głubczyce.  

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Dariusza Kozłowskiego, zamieszkałego w Głubczycach przy ul. Żeromskiego 17c/6, 48-100 Głubczyce (adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „ADP” s.c., ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce)  z dnia 03.08.2016r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mokre Kolonia.  

 

                                                     Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                       Jarosław Horodecki

Wersja XML