Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-09-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(I)

Głubczyce, 05.09.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.13.2.2016.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Zbojak występującego w imieniu firmy EMCA Volt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa, z dnia 25.08.2016r, postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Przebudowie elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Prudnik - GPZ Głubczyce.

Niniejsze postępowanie obejmuje obszar:

Ściborzyce Małe, działka o numerze ewidencyjnym 564/2, obręb ewidencyjny Ściborzyce Małe, karta mapy 1, gmina Głubczyce;

Królowe, działka o numerze ewidencyjnym 407, obręb ewidencyjny Królowe, karta mapy 2, gmina Głubczyce;

Kietlice, działka o numerze ewidencyjnym 145/3, obręb ewidencyjny Kietlice, karta mapy 1, gmina Głubczyce

oraz Pomorzowice, działka o numerze ewidencyjnym 609/1, obręb ewidencyjny Pomorzowice, karta mapy 1, gmina Głubczyce”.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicach ogłoszeń (alternatywnie: na słupach ogłoszeniowych, słupach oświetleniowych, wiatach przystanku autobusowego) w miejscowości Ściborzyce Małe, Królowe, Kietlice, Pomorzowice.  

 

                                                    Z UP. BURMISTRZA

                                                      Z-ca Naczelnika Wydziału

                                                       Halina Stebnicka

Wersja XML