Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-08-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.

Głubczyce, 23.08.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.12.2.2016.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Ewę Nowicką z firmy Ecokube Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź,  z dnia 09.08.2016r. (data wpływu do tut. urzędu 10.08.2016r.), postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino, realizowanej na terenie dwóch gmin:
- Gminy Głubczyce, na działkach o numerach ewidencyjnych: 296, 297, 324, 353/2, 363, 367, 376, 440, 441, 422, 462, 463, 353/1, 486, 490, 461, 202, 220, 182, 159, 183, 118, 119, 104, 105, 93, 464, 468, 413, 408, 583, 189, 240 - obręb Klisino;
- Gminy Głogówek, na działce o numerze ewidencyjnym: 208/1 - obręb Dzierżysławice”.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek. Informacje można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogówku przy ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 - 15.30 w poniedziałek, 7.30-16.00 od wtorku do czwartku, 7.30-14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Klisino, jak również w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głogówku: www.bip.glogowek.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie UM w Głogówku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dzierżysławice. 

 

 

                                                      Z UP. BURMISTRZA

                                                      Z-ca Naczelnika Wydziału

                                                       Halina Stebnicka

 

Wersja XML