Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 12160 w Gołuszowicach na dz.667/3

Głubczyce, 17.06.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.5.2.2016.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Powiatu Głubczyckiego, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, reprezentowanego przez pełnomocnika: Przedsiębiorstwo Projektowania Bipromag-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99, 44-100 Gliwice, z dnia 10.06.2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.06.2016r.), postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 

Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 12160 w miejscowości Gołuszowice, na działce o numerze ewidencyjnym 667/3, obręb ewidencyjny Gołuszowice, karta mapy 4, gmina Głubczyce. 

Prace polegać będą m.in. na:

zarurowaniu istniejącego rowu, montażu wpustów deszczowych służących odwodnieniu jezdni, odtworzeniu wjazdów do posesji, utwardzeniu terenu pod chodnik oraz pod poszerzenie jezdni drogi powiatowej.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gołuszowice.

 

                                                      Z UP. BURMISTRZA

                                                      Z-ca Naczelnika Wydziału

                                                       Halina Stebnicka

 

 

Wersja XML