Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-03-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wraz z jej przebudową w Kietlicach".

Głubczyce, 30.03.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.13.15.2015.MG

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wiejskiej w Kietlicach o pojemności do 9,0 m³ wraz z przebudową budynku świetlicy w ramach istniejącej kubatury z wykonaniem wewnętrznej instalacji C.O., przebudową sanitariatów oraz ociepleniem budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 132/2, położonej w miejscowości Kietlice, obręb ewidencyjny Kietlice, karta mapy 4, gmina Głubczyce”.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek Gminy Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bykowskiego, zamieszkałego w Głubczycach, przy ul. Konopnickiej 14, 48-100 Głubczyce, z dnia 26.11.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2015 r.).

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kietlice oraz w miejscu planowanej inwestycji-budynek świetlicy w Kietlicach.

 

                                                               Z UP. BURMISTRZA

                                                                 Naczelnik Wydziału

                                                                  Jarosław Horodecki

 

Wersja XML