Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-03-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla DPS w Klisinie, filii w Radyni

Głubczyce, 14.03.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.2.2.2016.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-100 Głubczyce, z dnia 22.02.2016 r., (data wpływu do tut. urzędu 03.03.2016 r.), uzupełnionego w dniu 09.03.2016 r. o podkład mapowy, postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną ze zrzutem ścieków do rowu melioracyjnego w ramach zadania: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filii w Radyni”, na działkach o numerach ewidencyjnych 57/2, 58/1, 5, 44, 12, położonych w miejscowości Radynia, obręb ewidencyjny Radynia, karta mapy 1, gmina Głubczyce.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń: UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radynia oraz w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Radyni. 

 

                                                      Z UP. BURMISTRZA

                                                      Naczelnik Wydziału

                                                        Jarosław Horodecki

       

Wersja XML