Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-01-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ.Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy i jej przebudowa w Kietlicach

Głubczyce, 18.01.2016r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.13.8.2015.MG

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15.01.2016 r. zostało wydane  postanowienie Burmistrza Głubczyc, znak KI.6733.13.7.2015.MG o zawieszeniu na wniosek strony ( z dnia 11.01.2016r., data wpływu do tut. urzędu 12.01.2016r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wiejskiej w Kietlicach o pojemności do 9,0 m³ wraz z przebudową budynku świetlicy w ramach istniejącej kubatury z wykonaniem wewnętrznej instalacji C.O., przebudową sanitariatów oraz ociepleniem budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 132/2, położonej w miejscowości Kietlice, obręb ewidencyjny Kietlice, karta mapy 4, gmina Głubczyce”, do czasu przedłożenia wniosku o jego ponowne podjęcie.

Powyższe postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek  z dnia 26.11.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2015r.) Gminy Głubczyce ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bykowskiego, zamieszkałego przy ul. Konopnickiej 14, 48-100 Głubczyce, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wiejskiej w Kietlicach o pojemności do 9,0 m³ wraz z przebudową budynku świetlicy w ramach istniejącej kubatury z wykonaniem wewnętrznej instalacji C.O., przebudową sanitariatów oraz ociepleniem budynku”.

Informuję,  że z treścią powyższego postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Komunalno - Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 pok.16 -I piętro w godzinach od 730 - 1700 w poniedziałek , 730 - 1530  od wtorku do czwartku, 730 - 1400 w piątek.

Na niniejsze postanowienie  przysługuje stronom  zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. (art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

W przypadku gdy w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, zgodnie z art. 98 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kietlice oraz w miejscu planowanej inwestycji-budynek świetlicy w Kietlicach.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniu 18.01.2016r.

                                                                Z UP. BURMISTRZA

                                                                 Naczelnik Wydziału

                                                                  Jarosław Horodecki

 

 

 

Wersja XML