Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2015-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Zmiana sposobu użytk. wraz z nadbudową części budynku byłej poczty na świetlicę w Ściborzycach Małych"

Głubczyce, 04.12.2015r.

Burmistrz Głubczyc

ul. Niepodległości 14                                    

48-100 Głubczyce 

 

KI.6733.14.2.2015.MG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bykowskiego, zamieszkałego w Głubczycach, przy ul. Konopnickiej 14, 48-100 Głubczyce, z dnia 26.11.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2015 r.) postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z nadbudową części budynku (zmiana konstrukcji dachu) byłego punktu pocztowego na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 281/2, położonej w miejscowości Ściborzyce Małe, obręb ewidencyjny Ściborzyce Małe, karta mapy 1, gmina Głubczyce”.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16 (I piętro budynku UM) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do czwartku, 7.30 - 14.00 w piątek, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ściborzyce Małe oraz w miejscu planowanej inwestycji-budynek po byłym punkcie pocztowym w Ściborzycach Małych.

 

                                                               Z UP. BURMISTRZA

                                                                 Naczelnik Wydziału

                                                                  Jarosław Horodecki

 

Wersja XML