Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień 28 października 2015 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2015 rok.,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025.,
 3. opłaty targowej.,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku.,
 5. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.,
 6. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głubczycach na lata 2016-2018.,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce.,
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce.,
 9. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Opawicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.,
 10. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania o nazwie "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1219 O Ciermięcice – Chróstno” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.,
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech.,
 12. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Okręgowego w Opolu.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie     
    międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 21.10.2015 r. 

 

Wersja XML