Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2015-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w Radyni

Głubczyce, 27.05.2015r.

KI.6733.4.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz  art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 267 ze zmianami ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2012   poz. 647 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

ze zostało wszczęte  na TAURO DYSTRYBUCJA S.A. w Krakowie, ul. Jasongórska 11 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

zmiana przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej typu STSp w ramach zadania pn:

”opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej przebudowy węzła sieciowego 15/0,4 kV - Radynia słupowa - likwidacja kolizji
z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Radyni”.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione

w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce pokój nr 16-I piętro w godzinach od 7.30.-17.00 w poniedziałek, 7.30.-15.30 od wtorku do czwartku,  7.30 - 14.00 w piątek w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag zastrzeżeń i wniosków.

Lista stron postępowania:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Baran Józef

Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu

Gmina Głubczyce

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach: www.bip.glubczyce.pl oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro, przed tut. urzędem oraz na tablicy w miejscowości Radynia.

                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                              Naczelnik Wydziału

                                                              Jarosław Horodecki

Wersja XML