Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o V Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE V SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  25 lutego 2015 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2015 rok.,
 2. dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu gminy Głubczyce kartą płatniczą.,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.,
 4. przyjęcia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Głubczycena lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”.,
 5. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce.,
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.,
 7. utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.,
 8. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2015 roku.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.

6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów stałych komisji Rady.

7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie     
    międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 18 lutego 2015 r. 

 

Wersja XML