Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2019 ROK

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce w roku 2019” uzyskała dofinansowanie:

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 50 898,54 zł.

 

Łącznie usunięto 74,476 Mg wyrobów zawierających azbest z 40 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 74,476 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.


"POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU!!"

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu

i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest  o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Głubczyce ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w Gminie Głubczyce.

 

Gmina Głubczyce planuje zatem wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w imieniu wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości, których nieruchomości zawierają azbest lub wyroby zawierające azbest.

 

Przewidywany budżet na realizację Programu przez WFOŚiGW w Opolu w roku 2019 to 1,9 mln zł (po 950 tys. zł z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW).

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. przez sfinansowanie prac polegających unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Beneficjentem końcowym jest Gmina Głubczyce, która pokryje ok. 15% całości zadania.

 

Planowany termin realizacja zadania  VIII-IX 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest można uzyskać:

 

Wnioski należy składać w terminie do 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach.

 

U W A G A !

 

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Głubczyce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

PDFPlakat azbest 2019 gotowy.pdf


 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

 


DOCWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 1 do wniosku - Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 2 do wniosku - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 3 do wniosku - Przedsiębiorcy OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCZałącznik nr 3 do wniosku - Rolnictwo OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCUpoważnienie dla współwłaściciela- usuwanie azbestu.doc


Rozliczenie zadania za 2018 rok

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce – w roku 2018” uzyskała dofinansowanie:
    • 85% – kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 36 736,89 zł;
    • 15% – udział środków własnych Gminy Głubczyce z wysokości 6 482,98 zł. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 43 219,87 zł.

Łącznie usunięto 94,790 Mg wyrobów zawierających azbest z 32 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 80,39 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.


Rozliczenie zadania za 2017 rok

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VIII nabór” uzyskała dofinansowanie:

Całkowita wartość zadania wyniosła 79 374,07 zł.

Łącznie usunięto 163,78 Mg wyrobów zawierających azbest z 63 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 163,78  Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Wersja XML