Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-11-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oraz przebudowa części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radynia

Burmistrz Głubczyc

48-100 Głubczyce

ul. Niepodległości 14                                                                                                   Głubczyce, 24.11.2014r.

KI.6733.5.2.2014.MP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUBCZYC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że zostało wszczęte na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Klisinie,z siedzibą w Klisinie nr 100,

48-100 Głubczyce z dnia 12.11.2014r. (data wpływu do tut. urzędu 13.11.2014r.), postępowanie administracyjne

w sprawie decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na: rozbudowie

oraz przebudowie części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radynia, obręb

ewidencyjny Radynia, na działce o numerze ewidencyjnym 57/2,  k.m. 1

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Głubczycach

pokój nr 16 - I piętro, w godzinach od 730 - 1700 w poniedziałek,  730 - 1530 od wtorku do czwartku,

730 - 1400   w piątek,w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc

o uprawnieniach wszystkich stron tegopostępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania

administracyjnego do czynnego  w nim udziału w każdymjego stadium oraz  o możliwości składania uwag,

zastrzeżeń i wniosków.

 

Lista stron postępowania :

Baran Józef

Gmina Głubczyce

Powiat Głubczycki

Agencja Nieruchomości Rolnych

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym

wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach : www.bip.glubczyce.pl  oraz przez

wywieszeniena tablicach ogłoszeń UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości  14 - I piętro, przed tut. urzędem

oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radynia.

 

                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                              Naczelnik Wydziału

                                                              Jarosław Horodecki

Wersja XML