Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o XLVIII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 oraz 645 i 1318, z 2014 r., poz. 397)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLVIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  28 maja 2014 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom z Gminy Głubczyce.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2014 rok.
 2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech.,
 3. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce na rok 2014.,
 4. uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 5.  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.,
 6. załatwienia skargi na działalność Burmistrza Głubczyc.
 7. załatwienie skargi na działalność Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu

6.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie  międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  21 maja 2014 r. 

 

Wersja XML